• Spyro-Gyro 5
  • chinkolay & ink etching on paper - 12" X 12"