• Spyro-Gyro 2
  • chinkolay & ink etching on paper - 12" X 12"