• Spyro-Gyro 1
  • chinkolay & ink etching on paper - 12" X 12"